Informacja o stypendiach szkolnych

O pomoc socjalną w formie stypendiów szkolnych ubiegać się mogą wszyscy uczniowie, w rodzinach których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, które wynosi obecnie 456 zł netto.

Wnioski należy składać do dnia 15 września w odpowiednim do miejsca zamieszkania urzędzie miasta/gminy, skąd też można pobrać właściwy druk wniosku.

Druk do pobrania również na stronie szkoły

"WYPRAWKA SZKOLNA"

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 466/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. programem mogą być objęci m.in.:

Wnioski należy składać w kacelarii szkoły, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2013 r.

Wniosek wraz z załącznikiem można otrzymać w kancelarii szkoły lub pobrać poniżej:

1. Wniosek o stypendium szkolne 2013

2. Załącznik do wniosku o stypendium szkolne 2013

3. Wniosek o wyprawkę szkolną 2013

4. Załącznik do wniosku o wyprawkę szkolną 2013